094 653 9889

0911 289 136

0912 958 536

0919 382 332

KHÓA ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ ISO 45001:2018

Việc cung cấp môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, nguy cơ gây tai nạn thấp là vấn đề được hầu hết mọi tổ chức trên thế giới quan tâm. Việc áp dụng ISO 45001 thể hiện trách nhiệm thương hiệu thông qua việc cam kết mang tới công việc an toàn, lành mạnh và bền vững. ISO 45001 có được áp dụng và triển khai thành công hay không phụ thuộc rất lớn vào công tác đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 45001:2018 của mỗi tổ chức.

ISO 45001:2018 là tiêu chuẩn ISO đầu tiên giúp tổ chức quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH&S) tại nơi làm việc cho người lao động và những người khác bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của tổ chức. Đã có rất nhiều các doanh nghiệp đi tiên phong trong việc xây dựng cũng như ứng dụng tiêu chuẩn này và nhận được những lợi ích cụ thể điển hình như giảm tối thiểu tai nạn nghề nghiệp và chi phí y tế, nâng cao tinh thần cho đội ngũ lao động của công ty, xây dựng nền tảng bền vững cho doanh nghiệp, nhận được sự đón nhận của khách hàng,…

Giới thiệu chung về khóa đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 45001:2018

Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 45001:2018 của Chứng nhận CAC cung cấp cho học viên những kiến thức thực tiễn nhằm đánh giá tính hiệu quả của Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp cũng như thực hiện quá trình tối ưu hóa như hoạch định, thực hiện, báo cáo về các cuộc đánh giá an toàn sức khỏe nghề nghiệp trong mỗi chu kì.

Ngoài việc đạt được kiến thức về hệ thống quản lý cũng như những lợi thế của nó đối với tổ chức, một điều quan trọng là chúng ta phải hiểu được các quá trình khác nhau được áp dụng như thế nào để giúp hệ thống này hiệu quả và thành công hơn.

Khóa đào tạo này nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức và kinh nghiệm thực tế để đánh giá tính hiệu quả của hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp và thực hiện được các quá trình tối ưu hóa như hoạch định, thực hiện, báo cáo về các cuộc đánh giá an toàn sức khỏe nghề nghiệp trong một chu kỳ đánh giá. Khóa đào tạo cũng sẽ cung cấp cho học viên các biện pháp và kỹ năng cần thiết để tiến hành đánh giá có hệ thống, đáp ứng được các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 45001:2018.

Mục tiêu khóa đào tạo chuyên gia đánh giá ISO 45001:2018

 • Nắm được các kiến thức và chuyển đổi các yêu cầu theo phiên bản ISO 45001:2018;
 • Nền tảng kiến thức về cách thức xây dựng, vận hành, kiểm soát, cải tiến Hệ thống quản lý an toàn;
 • Có cách thiết lập, vận hành tích hợp các quy trình tác nghiệp theo tiêu chuẩn An toàn;
 • Nâng cao năng lực đánh giá nội bộ trên các yêu cầu của ISO 45001;
 • Đạt được kỹ năng của một chuyên gia đánh giá nội bộ với phương pháp thực hiện đánh giá hiệu quả.

Đối tượng cần đào tạo đánh giá nội bộ

Mọi doanh nghiệp đều cần xây dựng một đội ngũ nhân sự có chuyên môn để tiến hành đánh giá nội bộ hiệu quả. Do đó, những cá nhân sau sẽ là đối tượng cần tiến hành đào tạo đánh giá nội bộ ISO 45001:

 • Đại diện hệ thống quản lý;
 • Các trưởng/ phó phòng;
 • HSE;
 • Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý;
 • Các cá nhân nhân viên liên quan.

Ngoài ra, những cá nhân có nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu về tiêu chuẩn, thực tiễn áp dụng tiêu chuẩn cũng có thể tham gia khóa học để nâng cao vốn kiến thức cũng như văn bằng.

Giảng viên đào tạo ISO 45001:2018

Là chuyên gia đầu ngành có hơn 10 năm kinh nghiệm trong tư vấn đào tạo, đánh giá chứng nhận ISO 45001:2018.

Lợi ích của khóa đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 45001:2018

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, học viên sẽ:

 • Hiểu được những nội dung chính của tiêu chuẩn ISO 45001 và tính cần thiết của việc đánh giá nội bộ thường xuyên;
 • Hiểu được cách tiếp cận đánh giá Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo quá trình và có khả năng hoạch định, chuẩn bị đánh giá an toàn sức khỏe nghề nghiệp nội bộ theo yêu cầu của tiêu chuẩn;
 • Giải thích được nội dung của các yêu cầu của tiêu chuẩn và phục vụ cho mục đích đánh giá;
 • Có khả năng phân tích vấn đề để đưa ra những kết luận chính xác về các điểm phù hợp/ không phù hợp của Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp so với yêu cầu của tiêu chuẩn và tính hiệu quả của hệ thống nhằm đạt được những mục tiêu đã đề ra;
 • Nắm vững phương pháp và kỹ thuật đánh giá nội bộ.

Chương trình khóa đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 45001:2018

Tổng quan về khóa đào tạo

 • Tìm hiểu mục đích, khái niệm, phạm vi và lợi ích của đánh giá nội bộ;
 • Hướng dẫn cách thức lập kế hoạch đánh giá, tìm hiểu phạm vi đánh giá, lập checklist chuẩn bị cho quá trình đánh giá;
 • Các phương pháp tiếp cận quá trình bao gồm xác định các quá trình, các tài liệu và hồ sơ liên quan đến quá trình, đầu vào & đầu ra của quá trình, cách thức tiếp cận quá trình hiệu quả;
 • Các nguyên tắc về thu thập bằng chứng khách quan, bằng chứng của sự phù hợp theo yêu cầu của ISO 45001:2018;
 • Định nghĩa, phân loại các điểm không phù hợp;
 • Luyện tập kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình đánh giá nội bộ;
 • Cách thiết lập & báo cáo kết quả đánh giá bao gồm các kết luận về không phù hợp và điểm nhận xét;
 • Thông tin liên lạc trong quá trình đánh giá và kỹ năng trao đổi thông tin;
 • Quy trình cải tiến sau đánh giá;
 • Bài tập và thảo luận;
 • Tổng kết;
 • Bài thi.

Nội dung về khóa đào tạo

Phần I. Nội dung đào tạo nhận thức hệ thống ISO 45001:2018

 • Lịch sử phát triển của Mô hình hệ thống quản lý ISO 45001;
 • Giới thiệu cơ sở từ vựng theo phiên bản mới;
 • Mô hình hệ thống quản lý tiếp cận theo quá trình và sự liên kết các yêu cầu tiêu chuẩn;
 • Các khái niệm cơ bản liên quan đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp;
 • Mục đích, yêu cầu quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018;
 • Các nguyên tắc quản lý theo Mô hình P – D – C – A;
 • Yêu cầu chung/ Yêu cầu về hệ thống tài liệu/ Thảo luận;
 • Phân tích chi tiết các điều khoản trong yêu cầu hệ thống ISO 45001:2018;
 • Điều tra sự cố, sự không phù hợp và hành động khắc phục;
 • Đánh giá kết quả hoạt động và cải tiến;
 • So sánh các thay đổi giữa tiêu chuẩn phiên bản mới với phiên bản cũ.

Phần II. Phân tích chi tiết các điều khoản trong yêu cầu hệ thống ISO 45001:2018

 • Bối cảnh của tổ chức

– Hiểu về tổ chức và bối cảnh;

– Nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm;

– Xác định phạm vi của hệ thống quản lý an toàn;

– Hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình.

 • Sự lãnh đạo

– Sự lãnh đạo và cam kết;

– Hướng vào khách hàng;

– Chính sách an toàn và sức khỏe nghề nghiệp;

– Mô tả vai trò, trách nhiệm, quyền hạn trong công ty.

 • Hoạch định hệ thống quản lý

– Mục tiêu an toàn & kế hoạch hành động đạt được;

– Các nghĩa vụ tuân thủ;

– Xác định mối nguy, đánh giá rủi ro, xác lập sự kiểm soát;

– Yêu cầu của pháp luật và các yêu cầu khác;

– Kiểm soát thao tác.

 • Hỗ trợ

– Nguồn lực, năng lực, nhận thức;

– Trao đổi thông tin nội bộ, bên ngoài;

– Trao đổi thông tin, tham gia và tham vấn.

 • Điều hành

– Quản lý điều hành;

– Kiểm soát đầu ra không phù hợp;

– Chuẩn bị và ứng phó với tình huống khẩn cấp;

– Điều tra sự cố, sự không phù hợp và hành động khắc phục.

 • Đánh giá kết quả hoạt động

– Đánh giá nội bộ;

– Đánh giá sự tuân thủ;

– Xem xét của lãnh đạo.

 • Cải tiến:

– Đánh giá kết quả hoạt động;

– Sự không phù hợp và hành động khắc phục;

– Cải tiến liên tục.

 • Làm bài kiểm tra.

Phần III. Xây dựng hệ thống ISO 45001:2018

 • Nhận diện, đánh giá mối nguy và hành động thực hiện trong Hệ thống quản lý theo ISO 45001:2018;
 • Phương pháp tích hợp ISO 45001:2018 với các tiêu chuẩn khác (ISO 14001, ISO 9001,…);
 • Phương pháp xây dựng hệ thống các quy trình/ thủ tục/ HDCV…
 • Các bước soạn thảo và vận hành hệ thống ISO;
 • Các nguyên tắc soạn thảo quy trình ISO;
 • Cấu trúc tài liệu của hệ thống ISO;
 • Các lưu ý khi áp dụng tài liệu hệ thống;
 • Làm bài kiểm tra.

Phần IV. Nội dung đào tạo đánh giá viên nội bộ ISO 45001:2018

 • Đánh giá hệ thống quản lý theo ISO 45001:2018

– Phạm vi;

– Tài liệu viện dẫn;

– Thuật ngữ – định nghĩa;

– Các nguyên tắc trong đánh giá nội bộ;

– Mục tiêu và ý nghĩa của hoạt động đánh giá nội bộ.

 • Năng lực và đánh giá năng lực của chuyên gia đánh giá

– Vai trò của đánh giá viên nội bộ;

– Tiêu chuẩn năng lực của đánh giá viên và của trưởng đoàn;

– Phong cách cá nhân;

– Kiến thức và kỹ năng;

– Giáo dục, kinh nghiệm làm việc, đào tạo chuyên gia đánh giá và kinh nghiệm đánh giá;

– Duy trì và cải tiến năng lực;

– Đánh giá chuyên gia đánh giá.

 • Quản lý chương trình đánh giá

– Mục tiêu của chương trình đánh giá;

– Thiết lập chương trình đánh giá và làm bài tập lập chương trình đánh giá;

– Lựa chọn và chỉ định đoàn đánh giá;

– Thực hiện chương trình đánh giá;

– Theo dõi chương trình đánh giá;

– Xem xét và cải tiến chương trình đánh giá;

– Chuẩn bị checklist đánh giá;

– Tiến hành đánh giá tài liệu;

– Chuẩn bị đánh giá tại hiện trường;

– Quy trình tổ chức đánh giá nội bộ;

– Lập chương trình đánh giá hàng năm.

 • Thực hiện đánh giá

– Bắt đầu cuộc đánh giá;

– Chuẩn bị các hoạt động đánh giá;

– Hợp khai mạc và thí dụ về họp khai mạc;

– Tiến hành các hoạt động đánh giá;

– Chuẩn bị và gửi báo cáo đánh giá;

– Hoàn thành cuộc đánh giá;

– Tiến hành đánh giá theo dõi.

 • Kỹ thuật đánh giá

– Các loại hình đánh giá;

– Đánh giá theo quá trình;

– Đánh giá truy vết;

– Ghi nhận các điểm phát hiện;

– Truy tìm bằng chứng;

– Lập hồ sơ đánh giá.

Phần V. Tổng kết

 • Ôn tập – hỏi đáp;
 • Làm bài kiểm tra cuối khóa.

Thông tin khóa đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 45001:2018

 • Đơn vị đào tạo: Công ty Cổ phần Chứng nhận Quốc tế (CAC).
 • Địa điểm học: A29 Lô 12 khu đô thị mới Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.
 • Thời lượng khóa học: 06 buổi/khóa (3 ngày).
 • Hình thức học: Lý thuyết, thực hành tình huống, test kiến thức.
 • Phương tiện hỗ trợ đào tạo: Chứng nhận cung cấp đầy đủ máy chiếu, bảng, tài liệu, trà bánh.
 • Chứng chỉ: Sau khi chấm bài và học viên đạt điểm yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ nhận thức chung ISO 45001:2018.
 • Hỗ trợ khác: Sau khi hoàn thành khóa học, Chứng chỉ CAC hỗ trợ học viên giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến tình huống cụ thể.
 • Liên hệ: hotline – 0912.958.536 – email: cskh.chungnhancac@gmail.com.

Xem thêm: Các khóa đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ khác của CAC

Và đó là những nội dung về khóa đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 45001:2018 mà CAC muốn chia sẻ tới bạn. Hi vọng những thông tin này sẽ giúp cho bạn cũng như tổ chức của mình áp dụng tiêu chuẩn này một cách có hiệu quả.

Mọi thắc mắc xin liên hệ tới sđt: 0912.958.536 hoặc Email cskh.chungnhancac@gmail.com để được hỗ trợ sớm nhất.

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Live Facebook